ووکامرس

faenposdescription
منطقهzone
فروشگاهwoocommerce
دستیارwizard
محلهtown
مالیاتtax
روش ارسالshipping method
شیوه ارسالshipping class
راه‌اندازیsetup
ناحیهregion
کالاproduct
روش پرداختpayment method
پرداختpayment
سفارشorder
قدیمیlegacy
برگ‌خریدinvoiceفرهنگستان
منطقهdistrict
مشتریcustomer
کد تخفیفcoupon
تسویه حسابcheckout
سبد خریدcart
صورت‌حسابbilling
متغییرvariable
گزینهvariation