وردپرس

faenposdescription
نوشته / فرستهpost
برگهpage
فراخوانcontest
ورودیهentry
آشکار / عمومیpublic
همگانیgeneral
بارگذاریupload
دریافت (بارگیری)download
تصویر سربرگcover image
قاب‌بریcrop
محرومbanned
زباله‌دانtrash
پالایشcleanup
در یک نگاهoverview
پیشانهconsole
پیگردیtracking
چینشorder
فرهنگ‌واژهglossary
چیزی پیدا نشد.not found.
اشکال‌زداییdebug
نوشته‌های قبلیprevious posts
نوشته‌های بعدیnext posts
نوع‌نوشتهpost type
رده‌بندیtaxonomy
ویژگیspecification
نشان‌گذاریmark
جعبه‌متنtextbox
پایاپیوندpermalink
قالب (پوسته)template
کنونیcurrent
ویژگیattribute
ترازalign
انبانcache
انباشتcached
سرصفحهheading
جای‌گذاریinsert
شمارcount
بیشینهmaximum
کمینهminimum
برگزیدهfeatured
جاسازیembed
گروههteam
عضو (فرد)member
سرآیندheader
یک‌پارچه‌سازیintegration
بارگیریload
نواختrate
تصویر اعلانposter image
گردآوردهcollection
پارهpart
مجموعهalbum
فرستهdispatch
فرادادهmetadata
نگارش (نسخه)version
نوشتن (پیام)compose
بخش (جزء)component
نوارابزارtoolbar
سراسریglobal
دوردستremote
صفحه اولfront page
بند (پاراگراف)paragraph
افتادنیdropdown
ثابتconstant
ضروری (مورد نیاز است)required
پودمانmodule
زبانهtab
هم‌نشینcompanion
آزمونquiz
گُنگfuzzy
دورریزیflush
هشدارalarm
اخطارwarning
شناسهid
بستنdismiss
اعلامیهannouncement
جست‌وجوsearch
پرس‌وجوquery
زمان‌بندیschedule
ابژهobject
بازگردانیredirect
پیشینهhistory
صفحهscreen
زمینهfield
شکل‌بندیformat
صفحه‌آرایی (طرح‌بندی)layout
منو (فهرست)menu
فهرست (سیاهه)list
پیش‌تنظیمpreset
درستی‌سنجیverification(صحت‌سنجی)
اعتبارسنجیvalidation
اصالت‌سنجی (تأیید هویت)authentication(هویت‌سنجی)
برنگاشتcaption
ژتونtoken
جای‌گزینیreplace
فروکاهشcollapse
گستردنexpand
دست‌گذارhandler
دست‌گذاریhandle
نشانه‌گذاریmarkup
شیوه‌بندیstyling (style)
شیوه‌نامهstylesheet
ایمنsecure
بازسرگیریresume
هستارentityمصوب فرهنگستان
بحرانیcritical
الگوpattern
نشان‌وارهlogoمصوب فرهنگستان
مکان‌نماcursorمصوب فرهنگستان
گپchat
پیمایشscroll
نوارراهnavbar
سوتیترpullquote
نقل‌قولblockquote
برنامهapplication
خودکاویintrospect
پس‌نشینیfallback
جانماplaceholder(جای‌نگه‌دار/مکان‌نما)
عرصهarea
میراث/موروثیlegacy
پیدایشappearance
جعبه‌رنگpalette
نقشه‌سایتsitemap
نشانوندargument
آیکونicon(مصوب: شمایل)
آواتارavatar(نیم‌رخ) (مصوب: چهرک)