پیشنهادات

پیشنهادواژهتوضیحاتمنبع
پوپم.F.A.Qپرسش و پاسخ متداولاینجا
رمزینهbarcodeبارکداینجا
دستینهhandbook, manualراهنما (دست‌نامه)اینجا
کارپوشهcartableکارتابلاینجا
کارخواهclientکلاینتاینجا
کارسازserverسروراینجا
نمونکmaquetteماکتاینجا
روزنوشتblogبلاگاینجا
نامواژهnameاسمپارسی‌انجمن
گون‌واژهصفتپارسی‌انجمن
شمارواژهnumberعددپارسی‌انجمن
کارواژهفعلپارسی‌انجمن
نهان‌واژهکنایاتپارسی‌انجمن
فزوده‌واژهاضافهپارسی‌انجمن
افزاواژهقیدپارسی‌انجمن
پیوندواژهربطپارسی‌انجمن
آواواژهصوتپارسی‌انجمن
ناواژهاداتپارسی‌انجمن
برافزودهمعترضهپارسی‌انجمن
سخن پایهتکیه کلامپارسی‌انجمن
خوانشمناداپارسی‌انجمن
آواشناسیفونتیکپارسی‌انجمن
رایانشانیemail addressنشانی ایمیلپارسی‌انجمن
رایانامهemailایمیلپارسی‌انجمن
تارنشانیweb addressآدرس اینترنتیپارسی‌انجمن
تاربرگwebpageصفحه اینترنتیپارسی‌انجمن
تارنماwebsiteپایگاه اینترنتیپارسی‌انجمن
تارنگارweblogوبلاگپارسی‌انجمن
تارپیوندlinkپیوندپارسی‌انجمن
رویدادنامهnewsletterخبرنامهپارسی‌انجمن